ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home
Home
  • การประเมินของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริหารหน่วยงาน ระบบนี้มีการปกปิดข้อมูลอย่างรัดกุมที่สุด และไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล

  • ขอเชิญบุคลากร/นิสิตเข้าร่วมประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ตามกำหนดการต่อไปนี้
ลำดับที่ กำหนดวันประเมิน ผู้บริหาร หน่วยงาน
วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
1 24 ม.ค.5529 ก.พ.55ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจูสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
2 10 มิ.ย.5615 มิ.ย.56รศ.ดร.สมชาย ธนสินชยกุลสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
3 15 ธ.ค.5631 ธ.ค.56อาจารย์อรไท ผลดีสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
4 15 ธ.ค.5631 ธ.ค.56ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
5 15 มี.ค.5731 มี.ค.57ดร.จิตรา พึ่งพานิชสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
6 15 พ.ค.5731 พ.ค.57นายเรวัติ อ่ำทองสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
7 15 มิ.ย.5730 มิ.ย.57รศ.อุทัย คันโธสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
8 15 ก.ย.5730 ก.ย.57นายประภากรณ์ แสงวิจิตรสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
9 15 ม.ค.5831 ม.ค.58ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัวคณะวิทยาศาสตร์
10 15 ม.ค.5831 ม.ค.58ผศ.นุชนาถ มั่งคั่งคณะเศรษฐศาสตร์
11 15 ม.ค.5813 ก.พ.58ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาลคณะมนุษยศาสตร์
12 15 ม.ค.5818 ม.ค.58นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจสำนักหอสมุด
13 15 ก.พ.586 มี.ค.58นายสหัส ภัทรฐิตินันท์สำนักทะเบียนและประมวลผล
14 15 ก.พ.5831 มี.ค.58อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์คณะวนศาสตร์
15 15 มี.ค.5831 มี.ค.58นางพัชรี ตั้งตระกูลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
16 15 เม.ย.5830 เม.ย.58พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
17 15 เม.ย.5815 พ.ค.58ดร.อนามัย ดำเนตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
18 15 เม.ย.5830 เม.ย.58ร.ศ.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์
19 15 เม.ย.5830 เม.ย.58อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์คณะวิทยาการจัดการ
20 15 เม.ย.5830 เม.ย.58นางวารุณี ธนะแพสย์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
21 15 เม.ย.5830 เม.ย.58รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุลบัณฑิตวิทยาลัย
22 15 พ.ค.5831 พ.ค.58ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
23 15 มิ.ย.5830 มิ.ย.58ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นครสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 15 ส.ค.5831 ส.ค.58นายเพิ่ม สุรักษาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
25 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
26 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐคณะสัตวแพทยศาสตร์
27 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ผศ.ราตรี เรืองไทยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
28 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจคณะประมง
29 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์คณะเศรษฐสตร์ ศรีราชา
31 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชคคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
32 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูรคณะเกษตร กำแพงแสน
33 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.บรรจบ ภิรมย์คำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
34 15 ก.ย.5830 ก.ย.58รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
35 15 ก.ย.5830 ก.ย.58อาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงศ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
36 15 ก.ย.5830 ก.ย.58รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพลคณะบริหารธุรกิจ
37 15 ก.ย.5830 ก.ย.58ผศ.ดร.สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
38 15 ก.ย.5830 ก.ย.58ผศ.รัชด ชมภูนิชคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
39 15 ก.ย.5830 ก.ย.58รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติคณะสังคมศาสตร์
40 15 ก.ย.5830 ก.ย.58ผศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียรคณะเกษตร
41 15 ต.ค.5830 ต.ค.58นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษีสำนักหอสมุด กำแพงแสน
42 15 พ.ย.5830 พ.ย.58รศ.บัญชา ขวัญยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
43 15 พ.ย.5830 พ.ย.58รศ.ประดนเดช นีละคุปต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
44 15 พ.ย.5830 พ.ย.58ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศินคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
45 15 พ.ย.5830 พ.ย.58อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุลคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
29 พ.ค. 2558
 
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 สถิติ
การเข้าชมวันนี้ : 10 Hits
การเข้าชมเดือนนี้ : 6531 Hits
การเข้าชมปีนี้ : 69082 Hits
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554

© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.565032958984375 วินาที