ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home
Home
  • การประเมินของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริหารหน่วยงาน ระบบนี้มีการปกปิดข้อมูลอย่างรัดกุมที่สุด และไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล

  • ขอเชิญบุคลากร/นิสิตเข้าร่วมประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ตามกำหนดการต่อไปนี้
ลำดับที่ กำหนดวันประเมิน ผู้บริหาร หน่วยงาน
วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
1 24 ม.ค.5529 ก.พ.55ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจูสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
2 10 มิ.ย.5615 มิ.ย.56รศ.ดร.สมชาย ธนสินชยกุลสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
3 15 ธ.ค.5631 ธ.ค.56อาจารย์อรไท ผลดีสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
4 15 ธ.ค.5631 ธ.ค.56ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
5 15 มี.ค.5731 มี.ค.57ดร.จิตรา พึ่งพานิชสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
6 15 พ.ค.5731 พ.ค.57นายเรวัติ อ่ำทองสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
7 15 มิ.ย.5730 มิ.ย.57รศ.อุทัย คันโธสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
8 15 ก.ย.5730 ก.ย.57นายประภากรณ์ แสงวิจิตรสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
9 15 ม.ค.5831 ม.ค.58ผศ.นุชนาถ มั่งคั่งคณะเศรษฐศาสตร์
10 15 ม.ค.5831 ม.ค.58ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัวคณะวิทยาศาสตร์
11 15 ม.ค.5813 ก.พ.58ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาลคณะมนุษยศาสตร์
12 15 ม.ค.5818 ม.ค.58นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจสำนักหอสมุด
13 15 ก.พ.586 มี.ค.58นายสหัส ภัทรฐิตินันท์สำนักทะเบียนและประมวลผล
14 15 ก.พ.5831 มี.ค.58อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์คณะวนศาสตร์
15 15 มี.ค.5831 มี.ค.58นางพัชรี ตั้งตระกูลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
16 15 เม.ย.5830 เม.ย.58ร.ศ.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์
17 15 เม.ย.5815 พ.ค.58ดร.อนามัย ดำเนตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
18 15 เม.ย.5830 เม.ย.58นางวารุณี ธนะแพสย์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
19 15 เม.ย.5830 เม.ย.58รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุลบัณฑิตวิทยาลัย
20 15 เม.ย.5830 เม.ย.58อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์คณะวิทยาการจัดการ
21 15 พ.ค.5831 พ.ค.58ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
22 11 มิ.ย.5830 มิ.ย.58พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
23 15 มิ.ย.5830 มิ.ย.58รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์
25 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์คณะเศรษฐสตร์ ศรีราชา
26 15 ส.ค.5831 ส.ค.58นายเพิ่ม สุรักษาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
27 15 ส.ค.5810 ก.ย.58ผศ.ดร สิริพร ศศิมณฑลกุลคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
28 15 ส.ค.5815 ก.ย.58ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐคณะสัตวแพทยศาสตร์
29 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจคณะประมง
30 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูรคณะเกษตร กำแพงแสน
31 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชคคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
32 15 ส.ค.5831 ส.ค.58รศ.บรรจบ ภิรมย์คำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
33 15 ส.ค.5831 ส.ค.58ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
34 15 ก.ย.5830 ก.ย.58รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
35 15 ก.ย.5830 ก.ย.58อาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงศ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
36 15 ก.ย.5815 ต.ค.58ผศ.รัชด ชมภูนิชคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
37 15 ก.ย.5830 ก.ย.58รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพลคณะบริหารธุรกิจ
38 15 ก.ย.5830 ก.ย.58รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติคณะสังคมศาสตร์
39 15 ก.ย.5830 ก.ย.58ผศ.ดร.สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
40 15 ต.ค.5830 ต.ค.58นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษีสำนักหอสมุด กำแพงแสน
41 5 พ.ย.5824 พ.ย.58ผศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียรคณะเกษตร
42 15 พ.ย.5830 พ.ย.58ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศินคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
43 15 พ.ย.5830 พ.ย.58อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุลคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
44 15 พ.ย.5830 พ.ย.58รศ.บัญชา ขวัญยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
45 15 พ.ย.5830 พ.ย.58รศ.ประดนเดช นีละคุปต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
26 พ.ย. 2558
 
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 สถิติ
การเข้าชมวันนี้ : 55 Hits
การเข้าชมเดือนนี้ : 3900 Hits
การเข้าชมปีนี้ : 109485 Hits
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554

© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.619519948959351 วินาที