ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home
Home
  • การประเมินของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริหารหน่วยงาน ระบบนี้มีการปกปิดข้อมูลอย่างรัดกุมที่สุด และไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล

  • ขอเชิญบุคลากร/นิสิตเข้าร่วมประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ตามกำหนดการต่อไปนี้
ลำดับที่ กำหนดวันประเมิน ผู้บริหาร หน่วยงาน
วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
1 24 ม.ค.5529 ก.พ.55ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจูสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
2 10 มิ.ย.5615 มิ.ย.56รศ.ดร.สมชาย ธนสินชยกุลสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
3 15 ธ.ค.5631 ธ.ค.56นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจสำนักหอสมุด
4 15 ธ.ค.5631 ธ.ค.56ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
5 15 ธ.ค.5631 ธ.ค.56อาจารย์อรไท ผลดีสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
6 15 ม.ค.577 ก.พ.57ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาลคณะมนุษยศาสตร์
7 15 ม.ค.5731 ม.ค.57ดร.สุรพล ภัทราครคณะวิทยาศาสตร์
8 15 ก.พ.574 เม.ย.57พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
9 15 ก.พ.5728 ก.พ.57ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์คณะวนศาสตร์
10 15 ก.พ.5724 มี.ค.57ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุขคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
11 15 ก.พ.5728 ก.พ.57นายสหัส ภัทรฐิตินันท์สำนักทะเบียนและประมวลผล
12 15 ก.พ.5728 ก.พ.57อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์คณะวิทยาการจัดการ
13 15 ก.พ.5728 ก.พ.57ร.ศ.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์
14 3 มี.ค.5728 มี.ค.57ผศ.นุชนาถ มั่งคั่งคณะเศรษฐศาสตร์
15 15 มี.ค.5731 มี.ค.57นางพัชรี ตั้งตระกูลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
16 15 มี.ค.5731 มี.ค.57ดร.จิตรา พึ่งพานิชสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
17 15 เม.ย.5730 เม.ย.57นางวารุณี ธนะแพสย์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
18 15 เม.ย.5730 เม.ย.57รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุลบัณฑิตวิทยาลัย
19 15 พ.ค.5731 พ.ค.57นายเรวัติ อ่ำทองสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
20 15 พ.ค.5731 พ.ค.57ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
21 15 พ.ค.5731 พ.ค.57ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นครสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 15 มิ.ย.5730 มิ.ย.57รศ.อุทัย คันโธสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
23 15 ก.ค.5730 ก.ค.57ผศ.รัชด ชมภูนิชคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24 15 ก.ค.5730 ก.ค.57รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
25 15 ก.ค.5730 ก.ค.57รศ.ประดนเดช นีละคุปต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
26 15 ก.ค.5730 ก.ค.57อาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงศ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
27 15 ก.ค.5730 ก.ค.57รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติคณะสังคมศาสตร์
28 15 ก.ค.5730 ก.ค.57ผศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียรคณะเกษตร
29 15 ก.ค.5730 ก.ค.57ผศ.ดร.สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
30 15 ส.ค.5731 ส.ค.57รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 15 ส.ค.5731 ส.ค.57ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐคณะสัตวแพทยศาสตร์
32 15 ส.ค.5731 ส.ค.57ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูรคณะเกษตร กำแพงแสน
33 15 ส.ค.5731 ส.ค.57รศ.บรรจบ ภิรมย์คำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
34 15 ส.ค.5731 ส.ค.57ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
35 15 ส.ค.5731 ส.ค.57นายเพิ่ม สุรักษาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
36 15 ส.ค.5731 ส.ค.57ผศ.ราตรี เรืองไทยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
37 15 ส.ค.5731 ส.ค.57ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจคณะประมง
38 15 ส.ค.5731 ส.ค.57รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชคคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
39 15 ส.ค.5731 ส.ค.57รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์คณะเศรษฐสตร์ ศรีราชา
40 15 ก.ย.5730 ก.ย.57นายประภากรณ์ แสงวิจิตรสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
41 15 ต.ค.5731 ต.ค.57นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษีสำนักหอสมุด กำแพงแสน
42 15 พ.ย.5730 พ.ย.57ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศินคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
43 15 พ.ย.5730 พ.ย.57อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุลคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
44 15 พ.ย.5730 พ.ย.57รศ.บัญชา ขวัญยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
24 เม.ย. 2557
 
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 สถิติ
การเข้าชมวันนี้ : 5 Hits
การเข้าชมเดือนนี้ : 1648 Hits
การเข้าชมปีนี้ : 57599 Hits
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554

© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.544941902160645 วินาที