ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home
Home
  • การประเมินของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริหารหน่วยงาน ระบบนี้มีการปกปิดข้อมูลอย่างรัดกุมที่สุด และไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล

  • ขอเชิญบุคลากร/นิสิตเข้าร่วมประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ตามกำหนดการต่อไปนี้
ลำดับที่ กำหนดวันประเมิน ผู้บริหาร หน่วยงาน
วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
1 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์คณะเศรษฐสตร์ ศรีราชา
2 5 ม.ค.5918 ม.ค.59ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาลคณะมนุษยศาสตร์
3 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายเพิ่ม สุรักษาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
4 5 ม.ค.5918 ม.ค.59นายพัสกร องอาจคณะสาธารณสุขศาสตร์
5 5 ม.ค.5914 ม.ค.59นางวารุณี ธนะแพสย์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
6 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัวคณะวิทยาศาสตร์
7 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายวิโรจน์ ทองสุพรรณสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
8 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.รัชด ชมภูนิชคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9 5 ม.ค.5925 ม.ค.59นายสมศักดิ์ ทับทิมทองสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
10 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูรคณะเกษตร กำแพงแสน
11 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร สิริพร ศศิมณฑลกุลคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
12 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.บรรจบ ภิรมย์คำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
13 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คณะประมง
14 5 ม.ค.5915 ม.ค.59พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
15 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
16 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศินคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
17 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติคณะสังคมศาสตร์
18 5 ม.ค.5913 ม.ค.59รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุลบัณฑิตวิทยาลัย
19 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐคณะสัตวแพทยศาสตร์
20 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงษ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
21 5 ม.ค.5922 ม.ค.59ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
22 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียรคณะเกษตร
23 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ชูเกียรติ รักซ้อนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
24 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายสหัส ภัทรฐิตินันท์สำนักทะเบียนและประมวลผล
25 5 ม.ค.5914 ม.ค.59รศ.ประดนเดช นีละคุปต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
26 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นางสาวพัชราวดี แพรัตกุลสำนักงานอธิการบดี
27 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นางพัชรี ตั้งตระกูลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
28 5 ม.ค.5926 ม.ค.59อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์คณะวนศาสตร์
29 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
30 5 ม.ค.5913 ม.ค.59นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจสำนักหอสมุด
31 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.บัญชา ขวัญยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
33 5 ม.ค.5914 ม.ค.59รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์
34 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษีสำนักหอสมุด กำแพงแสน
35 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ดร.สมจิตต์ ปาละกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
36 5 ม.ค.5915 ม.ค.59อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์คณะวิทยาการจัดการ
37 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
38 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.นุชนาถ มั่งคั่งคณะเศรษฐศาสตร์
39 5 ม.ค.5915 ม.ค.59อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุลคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
40 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศคณะสิ่งแวดล้อม
41 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ร.ศ.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์
42 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพลคณะบริหารธุรกิจ
43 16 ม.ค.595 ก.พ.59ดร.อนามัย ดำเนตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
26 ก.ย. 2559
 
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 สถิติ
การเข้าชมวันนี้ : 49 Hits
การเข้าชมเดือนนี้ : 841 Hits
การเข้าชมปีนี้ : 57441 Hits
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554

© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.588402986526489 วินาที