ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home
Home
  • การประเมินของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริหารหน่วยงาน ระบบนี้มีการปกปิดข้อมูลอย่างรัดกุมที่สุด และไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล

  • ขอเชิญบุคลากร/นิสิตเข้าร่วมประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ตามกำหนดการต่อไปนี้
ลำดับที่ กำหนดวันประเมิน ผู้บริหาร หน่วยงาน
วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
1 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์คณะเศรษฐสตร์ ศรีราชา
2 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพลคณะบริหารธุรกิจ
3 5 ม.ค.5918 ม.ค.59นายพัสกร องอาจคณะสาธารณสุขศาสตร์
4 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่งคณะเศรษฐศาสตร์
5 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายเพิ่ม สุรักษาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
6 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายวิโรจน์ ทองสุพรรณสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
7 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัวคณะวิทยาศาสตร์
8 5 ม.ค.5914 ม.ค.59ดร.วารุณี ธนะแพสย์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
9 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.รัชด ชมภูนิชคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
11 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูรคณะเกษตร กำแพงแสน
12 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ดร.สมจิตต์ ปาละกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
13 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
14 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
15 5 ม.ค.5915 ม.ค.59อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์คณะวิทยาการจัดการ
16 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงษ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
17 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐคณะสัตวแพทยศาสตร์
18 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ชูเกียรติ รักซ้อนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
19 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นางสาวพัชราวดี แพรัตกุลสำนักงานอธิการบดี
20 5 ม.ค.5922 ม.ค.59ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
21 5 ม.ค.5914 ม.ค.59รศ.ประดนเดช นีละคุปต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
22 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
23 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นายสหัส ภัทรฐิตินันท์สำนักทะเบียนและประมวลผล
24 5 ม.ค.5926 ม.ค.59ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์คณะวนศาสตร์
25 5 ม.ค.5915 ม.ค.59นางพัชรี ตั้งตระกูลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
26 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 5 ม.ค.5913 ม.ค.59ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจสำนักหอสมุด
28 5 ม.ค.5914 ม.ค.59รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์
29 5 ม.ค.5915 ม.ค.59รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
30 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษีสำนักหอสมุด กำแพงแสน
31 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศคณะสิ่งแวดล้อม
32 5 ม.ค.5915 ม.ค.59ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุลคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
33 16 ม.ค.595 ก.พ.59ดร.อนามัย ดำเนตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
34 16 ม.ค.6024 ก.พ.60ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียรคณะเกษตร
35 9 ก.พ.6028 ก.พ.60ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาลคณะมนุษยศาสตร์
36 3 ก.ค.6014 ก.ค.60รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์บัณฑิตวิทยาลัย
37 3 ก.ย.6110 ก.ย.61ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
17 ก.ค. 2562
 
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 สถิติ
การเข้าชมวันนี้ : 12 Hits
การเข้าชมเดือนนี้ : 375 Hits
การเข้าชมปีนี้ : 9426 Hits
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554

© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.006400823593140 วินาที