ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home > ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก
1. นายชุมพล พรประภากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษา
2. นายศิริ ชมชาญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปัติกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธุ์กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เพรียบพร้อมกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์วรรณดา สุจริตกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์สุคนธ์ชื่น ศรีงามกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์มยุรี จัยวัฒน์กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์จีรพรรณ ชีรานนท์ กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์พนิต เข็มทองกรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ก้องกิติ พูสวัสดิ์กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผลกรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญกรรมการและเลขานุการ
15. นางมุกดา เกตุแก้วผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิลผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวสุปราณี เทียนเล็กผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อ คณะกรรมการติดตามฯ นางมุกดา เกตุแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 02-942-8299, 081-498-3346© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.001038074493408 วินาที