ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home > คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการ เว็บประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก

เว็บระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก คืออะไร ?
ผู้แทนของคณะ สถาบัน และสำนัก มีหน้าที่อะไร ?
กำหนดการประเมินเป็นอย่างไร ?
ล๊อกอินเข้าสู่ระบบประเมินออนไลน์ไม่ได้ แล้วจะประเมินได้อย่างไร ?
จำนวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมดที่ใช้คำนวณสรุปผลการประเมิน ได้มาอย่างไร ?


เว็บประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก คืออะไร ?
ตอบ : คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งใหม่ที่ได้นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ในการเชื่อมโยงระหว่างแผนงานเชิงรุกกับวิสัยทัศน์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบปีของวาระการดำรงตำแหน่งการบริหาร พร้อมกับจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงาน แนวทางการวางแผน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ผู้บริหารแต่ละท่านได้กำหนดไว้ขณะเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนั้นยังทำหน้าที่รวบรวมข้อปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงานที่สามารถนำมาเป็นรูปแบบตัวอย่างการปฏิบัติให้เกิดผลดีกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งนำข้อมูลอุปสรรค ประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาส่วนรวมที่มหาวิทยาลัย ควรดำเนินการแก้ไขในระดับนโยบาย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักโดยไม่มีการประเมินผลนั้นได้ช่วยให้การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มีประสิทธิภาพขึ้นระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้เพิ่มงานการประเมินผลไว้ด้วย และให้ปรับเป็น “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รวม 46 คนจากทุกคณะ สถาบัน/สำนัก ในทุกวิทยาเขต ครบทุกรอบ 1 ปี ของการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบให้จัดทำระบบประเมินออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของคณะ สถาบัน/สำนัก ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานตนเอง และให้ความสะดวกในการสรุปผลการประเมินของผู้ประเมินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554


ผู้แทนของคณะ สถาบัน และสำนัก มีหน้าที่อะไร ?
ตอบ : ผู้แทนของคณะ สถาบัน และสำนัก เป็นผู้กำกับควบคุมดูแลระบบการประเมินออนไลน์ของหน่วยงาน มีหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
    1. ประชาสัมพันธ์แจ้งระยะเวลาการประเมินให้บุคลากร และนิสิต รับทราบ โดยเป้าหมาย มีผู้ตอบแบบประเมินจากบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
    2. บันทึกแบบประเมินที่เป็นกระดาษจากผู้ที่ไม่สามารถเข้าใช้ระบบประเมินออนไลน์ได้
    3. รันคำสั่งสรุปประมวลผลการประเมินออนไลน์ของหน่วยงาน
    4. มีสิทธิดูรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
    5. มีสิทธิดูรายงานรายชื่อผู้ประเมินของหน่วยงาน

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน ส่งมายังงานประชุม กองกลาง ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. หรือทางโทรสาร 02-9428152 เบอร์ภายใน 4625


กำหนดการประเมินเป็นอย่างไร ?
ตอบ : การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป โดยกำหนดวันประเมิน เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนที่ครบรอบการบริหารงานในแต่ละรอบปีของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


ล๊อกอินเข้าสู่ระบบประเมินออนไลน์ไม่ได้ แล้วจะประเมินได้อย่างไร ?
ตอบ : การล๊อกอินเข้าสู่ระบบประเมินออนไลน์ให้ใช้รหัส account nontri ระบบจะตรวจสอบหน่วยงานของผู้ใช้จากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย หากผู้ใช้ล๊อกอินไม่สำเร็จหรือหน่วยงานไม่ถูกต้อง ให้กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยเอกสาร แล้วส่งกลับให้สำนักงานเลขานุการของหน่วยงาน


จำนวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมดที่ใช้คำนวณสรุปผลการประเมิน ได้มาอย่างไร ?
ตอบ : จำนวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมดที่ใช้คำนวณสรุปผลการประเมิน ระบบประเมินออนไลน์จะใช้จำนวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมดจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนการประเมิน ยกเว้น ผู้บริหารที่จะถูกประเมิน หากจำนวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมดที่ได้จากระบบ ไม่ตรงกับของหน่วยงาน หน่วยงานสามารถพิจารณาปรับแก้ไขจำนวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมดได้เอง

© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.001166105270386 วินาที